نحوه تشخیص زمان اعتماد به روند صعودی سهام با بررسی ۶ حالت مختلف